Úvod

Operné štúdio je jedným z profilových predmetov študentov operného spevu a opernej réžie (do roku 2006). Predstavuje druh inscenačnej praxe v rámci ktorej sa sólisti učia skĺbiť vokálne umenie s hereckými technikami, prácou s rekvizitou, javiskovým pohybom a tancom. Od roku 1952 je výstupom z predmetu kompletná operná inscenácia s orchestrom a v roku 1982 pribudol zvyk končiť zimný semester tzv. Fragmentami so sprievodom klavíra. Študent na hodinách spolupracuje s tímom pedagógov: dirigent (hudobná koncepcia, hudobné naštudovanie), klavirista (štúdium roly), režisér (režijná koncepcia, inscenačný kľúč, herectvo, javiskový pohyb), choreograf (tanec, javiskový pohyb). Dramaturgia hudobných čísel a predstavení sa určuje na základe aktuálneho obsadenia jednotlivých hlasových odborov v tom-ktorom ročníku. Návrh podáva režisér v spolupráci s dirigentom a pedagógmi spevu, pričom výber prebehne zvyčajne do konca zimného semestra predchádzajúceho akademického roka. Skúšobný proces sa začína hneď v úvode zimného semestra akademického roka, v ktorom je plánovaná premiéra. V spolupráci so študentami scénografie je výsledný umelecký tvar prezentovaný na slávnostnej premiére v adekvátnom divadelnom priestore. Produkcie sú mimoriadne personálne, technicky a finančne náročné. To je jeden z dôvodov malého počtu repríz, hoci inscenácie vznikajúce v Opernom štúdiu majú nezriedka vysokú umeleckú úroveň.

doc. PhDr. Tomáš Surý, ArtD. (17. 2. 2021)